Hu | En
 
Hu | En
Happy Hour
Most 24 990,-Ft helyett
csak 22 491,-Ft Hátralévő idő: Prima Klima Azerwing Reflektor (LA55-V)
Prima Klima Azerwing Reflektor (LA55-V)

-10%

Kosárba
Kosár
A kosár üres
0,-Ft
Kategóriák
Augusztusi AKCIÓÖKO-GAZDÁLKODÁSÖntözőrendszerekPalántanevelésSzabályzó és Mérő berendezésekSzagmentesítésTápszerek és adalékanyagokTermesztő közegekVilágítástechnikaLégtechnikaNövénysátorHidrokultúrás rendszerekKertészeti kellékekNövényvédelemCserepek edények tálcákKlíma berendezések, hűtés-fűtésHasznált CuccokEgyéb

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

A portálon található információk felhasználásának feltételei

Vállalkozásunk a webáruház adatkezelési rendszerét, a közzétett tartalomért való felelősségre, valamint a szerzői jogra vonatkozó nyilatkozatokat rendszeresen átvilágítja, a portált érintő információkezelés elveit a jogszabályi változások figyelembevételével folyamatosan felülvizsgálja, a szükséges módosításokat végrehajtja. Amennyiben a honlapon fellelhető jognyilatkozatok értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, vagy amennyiben Ön nyilatkozataink színvonalának javítása érdekében bármilyen javaslatot vagy megjegyzést kíván tenni, ezt az info@agrowstore.hu  e-mail címen teheti meg.

A társaságunk portáljához való hozzáférésre, valamint annak használatára a jognyilatkozatokban foglalt tartalom, és a mindenkor irányadó hatályos jogszabályok vonatkoznak. A webáruház tartalmához történő hozzáférés igénybevételekor, valamint oldalak böngészésével egyidejűleg Ön tudomásul veszi, valamint korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

Az AGROw STORE Hungary Kft. bármikor felülvizsgálhatja a honlapon közzétett nyilatkozatok tartalmát, azokat szükség szerint módosíthatja, illetve frissítheti. Ezen felülvizsgálatok során történt módosítások Önre nézve kötelező érvényűek, ezért kérjük, hogy időről-időre tekintse át a nyilatkozatok tartalmát az esetleg végrehajtott változások követése érdekében.

Jogi nyilatkozat

Az agrowstore.hu azért jött létre, hogy hozzásegítse az embereket az otthoni növénytermesztéshez, -neveléshez szükséges eszközökhöz.

Használati feltételek

Honlapunk használatakor Ön (a továbbiakban Felhasználó) elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket, melyeket bármikor megváltoztathatunk. Az itt leírtak ismeretét természetesnek vesszük, elolvasásuk elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját. A dokumentumban megjelenő, közkeletűen használt fogalmakat (például link, website, weboldal, honlap, mail stb.) külön nem magyarázzuk, mivel ezeket a magyar internetes szaknyelv részeinek tekintjük, és természetesnek tartjuk az ilyen kifejezések jelentésének ismeretét, hiszen az internet használatához alapvetően szükséges fogalmakról van szó.

Az agrowstore.hu honlap, amely a www.agrowstore.hu internetes címen található meg, az AGROw STORE Hungary Kft. tulajdona, amely társaság felelős az internetes oldal működtetéséért is.

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatod meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár (amely tartalmazza az ÁFA-t), a feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget. Több termékcsoportból történő egyidejű vásárlás esetén az egyes termékcsoportokba tartozó árukra vonatkozó szállítási és fizetési feltételek eltérhetnek egymástól, az egyes termékcsoportokra vonatkozó rendelkezések külön mellékletben találhatóak meg.

Tájékoztatunk,hogy internetes áruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgálunk ki! Amennyiben kereskedelmi mennyiségben szeretnél termékeket rendelni, kérjük keress az alábbi elérhetőségeinken: info@agrowstore.hu, +36 30558 2007

A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei


Elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm.rendelet alapján.

A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy az értékesítő a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Ha az értékesítő nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja. Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.

Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot

* a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
* b) olyan áru értékesítésére, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
* c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
* d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
* e) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;
* f) szerencsejáték-szerződés esetében.

Ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészében az értékesítő által nyújtott kölcsön fedezi, a fogyasztó a 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja.

A fogyasztó az értékesítőnek a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. Az értékesítő azonban követelheti a fogyasztótól a kölcsönszerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését, feltéve, hogy a kölcsönszerződésben ezt a kárelemeinek és összegszerűségének meghatározásával kifejezetten kikötötte, és a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és az értékesítő előzetes megállapodásán alapul. Az értékesítő köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248.§-ában foglaltakra figyelemmel a Kormány a következő rendeletet alkotja:

1 §

(1) A Magyar Köztársaság területén fogyasztói szerződés [Ptk. 685. § e) pontja] keretében értékesített, a rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.
(2) Semmis az a megállapodás, amely az e rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.
(3) A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (a továbbiakban: fogyasztó).
(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

2 §

(1) A jótállás időtartama egy év.
(2) A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása,vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

3 §

(1) A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - jótállási jegyet átadni.
(2) A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.
(3) A jótállási jegyen fel kell tüntetni:
 1. a forgalmazó nevét és címét,
 2. a fogyasztási cikk megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá - ahol alkalmazható - azonosításra alkalmas részeinek meghatározását,
 3. a gyártó és - külföldről származó termék esetén - az importáló nevét, címét,
 4. a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit,
 5. a vásárlás vagy az üzembe helyezés időpontját.

(4) A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

* 4 §

(1) A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
(2) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történőátadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettség vállalás érvényességét.

* 5 §

(1) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
(2) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
(3) A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
 1. a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását,
 2. a hiba okát és a javítás módját,
 3. a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását,
 4. a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határidejét.

* 6 §

(1) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.
(2) Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

* 7 §

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

* 8 §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött fogyasztói szerződésekre kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:
 1. az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 117/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 119/1995. (IX. 29.) Korm. rendelet és a 6/1997. (I. 22.) Korm. rendelet;
 2. a tartós fogyasztási cikkek alkatrész-ellátásáról és javítószolgálatáról szóló 35/1978. (VII. 6.) MT. Rendelet, valamint az azt módosító 74/1987. (XII. 10.) MT rendelet és a 118/1995. (IX. 29.) Korm. rendelet.

Melléklet a151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez
 • Hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény;
 • mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép,vasalógép;
 • villamos és/vagy gázenergiával működtetett sütő-, főzőberendezések és ezek kombinációja 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
 • vízmelegítők, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozóberendezések 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
 • porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztítógép, padlósúroló- és fényesítőgépek;
 • varrógép, kötőgép;
 • motoros kerti gépek, motoros kézi szerszámok, motoros szivattyúk 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
 • az egy éves, illetve az egy évnél hosszabb kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
 • személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár, babakocsi;
 • lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi;
 • biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
 • elektronikus hírközlő végberendezések (telefonok, mobiltelefonok,telefax-készülékek, több funkciós készülékek stb.) 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
 • üzenetrögzítők, kihangosító készülékek 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
 • műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televíziók, projektorok,videomagnók 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
 • rádiók, autórádiók, rádiós ébresztőórák, rádió adó-vevő készülékek, amatőr rádióadók és rádióvevők, műholdas helymeghatározók 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
 • lemezjátszók, szalagos és kazettás magnók, CD-felvevők és -lejátszók, DVD-felvevők és -lejátszók, egyéni hangrendszerek és ezek tartozékai (keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal), mikrofonok és fülhallgatók 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
 • fényképezőgépek, film- és hangfelvevő kamerák, videokamerák és camcorderek,film- és írásvetítők, filmnagyítók, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülékek,fotónyomtatók, film- és diaszkennerek 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
 • MP3 lejátszók, Pendrive készülékek, illetve az ezekhez, valamint a digitálisfényképezőgépekhez használatos memóriakártyák 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
 • távcsövek, látcsövek, mikroszkópok, teleszkópok, iránytűk, tájolók 10.000,-Ft bruttó vételár felett;
 • személyi számítógépek és alkatrészeik, monitorok, nyomtatók, szkennerek 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
 • számológépek, zsebszámológépek, menedzserkalkulátorok 10.000,- Ft bruttóvételár felett;
 • írógépek és szövegszerkesztők 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
 • hangszerek 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
 • órák 10.000,- Ft bruttó vételár felett;
 • bútorok 10.000,- Ft bruttó vételár felett.
Szavatosság

(a Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi törvény (Ptk.) 30-311 §-ai alapján)

A megrendelés hibás teljesítése esetén (nem felel meg a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, nem megfelelő használati útmutató miatt) a teljesítést követő 6 hónapon belül a fogyasztó kérheti a termék kijavítását, kicserélését, árleszállítást, vagy elállhat a szerződéstől.

A teljesítés időpontjától számított kétéves, rejtett hiba esetén hároméves elévülési határidő alatt érvényesíthetőek a szavatossági igények.

Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, hat hónap után a fogyasztóra hárul a hibás teljesítés bizonyításának terhe.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek – ide értve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a kötelezettet terhelik.

Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a fogyasztó a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint.

A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján a fogyasztói szerződés hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval szemben,a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
 • a fogyasztó nevét, címét
 • a fogyasztási cikk ( a továbbiakban áru ) megnevezését, vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
 • a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni.

A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét, címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

Felelősség korlátozása, kizárása

A webáruház látogatásakor – a rákapcsolódással, tallózással, illetve letöltéssel kapcsolatban, közvetlenül, illetve közvetetten vagy véletlenszerűen – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem a társaságot, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli.

Az AGROw STORE Hungary Kft. a webáruházában közzétett információk tartalmáért kizárólag a Magyar Köztársaság területén, a hazai jogszabályi rendelkezések keretei között vonható felelősségre.

Az AGROw STORE Hungary Kft. fenntartja azt a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a webáruház bármely vagy összes szolgáltatását megszüntesse.

A webáruházban technikai pontatlanságok és nyomdai hibák előfordulhatnak. Az AGROw STORE Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy a mindenkor megjelenő tartalmat, az információkban leírt és a termékekhez kapcsolódó információkat bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse.

A társágnak lehetősége van folyamatosan figyelemmel kísérni a webáruház különbözőfelületein történő közléseket, azonban a fentiek tartalma nem tekinthető Az AGROw STORE Hungary Kft. által vállalt kötelezettségként, ennek megfelelően a társaság nem vállal felelősséget az előbbiek során említett oldalak tartalmából eredő bármiféle hibáért, mulasztásért, valótlanságért, pontatlanságért.

A webáruházban található hivatkozások, linkek

Az AGROw STORE Hungary Kft. webáruháza linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, a társaság ezek rendelkezésre állását, elérhetőséget rendszeresen ellenőrzi. Azonban az AGROw STORE Hungary Kft. nem szavatolja ezen honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha a honlapunkon szereplő hivatkozással jutottál oda.

Technikai felelősség

A társaság továbbá nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely a számítógéped vagy egyéb tulajdonod a webáruházhoz történő kapcsolódás,illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt.

Szerzői és felhasználási jogok

Tilos az AGROw STORE Hungary Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a tőlünk (nemcsak internetes oldalainkról) származó információk tartalmának részben vagy egészben való tárolása, illetve a weboldalak bárminemű sokszorosítása,többszörözése, átmásolása, terjesztése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. Az AGROwstore.hu weboldaláról információt átvenni csak az agrowstore.hu-ra való hivatkozással lehet előzetes írásbeli engedély után (www.agrowstore.hu)

Hivatkozások az agrowstore.hu-ra, információ átvétel

Nem szükséges előzetes írásbeli hozzájárulás abban az esetben, ha az agrowstore.hu cikkének csak a címét, valamint (a főoldalunkon való megjelenítéskor látható) bevezetőjét (leadjét) veszik át forrásmegjelöléssel. Az információ átvételének ilyenkor is feltétele azonban az agrowstore.hu-ra való hivatkozás (www.agrowstore.hu), valamint a megjelenéssel egy időben az AGROw STORE Hungary Kft. (info@agrowstore.hu) értesítése a cikk átvételről.

Az átvevő internetes oldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az agrowstore.hu javasolja az általuk forgalmazott vagy kínált termék, szolgáltatás megvásárlását.

Az agrowstore.hu hozzájárul weboldalának böngészéséhez, illetve kivonatok - kizárólag saját felhasználási célból történő - készítéséhez. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz az AGROw STORE Hungary Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges!

A fentiektől eltérni csak az AGROw STORE Hungary Kft.-vel kötött előzetes írásbeli szerződés alapján, kizárólag a szerződött fél jogosult. Amennyiben ezen feltétételeket megsértik, az AGROw STORE Hungary Kft. a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.

Olvasói beleegyezés

Abban az esetben, ha meglátogattad az oldalunkat, úgy tekintjük, hogy a leírtakat tudomásul vetted. Nem teszünk különbséget regisztrált és nem regisztrált felhasználóink között. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a leírtakat szabadon megváltoztassuk.

Szerzői jog, az információk tulajdonjoga

A letöltött, illetve kinyomtatott oldalakon továbbra is köteles vagy feltüntetni és megőrizni a szerzői jogra és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó megjegyzéseket.

Nyilvános vagy kereskedelmi célokra a webáruház tartalmát – ideértve annak teljes tartalmát, képeit, hang és videó anyagait – sem részben, sem egészben nem terjesztheted, nem módosíthatod, és nem használhatod fel Az AGROw STORE Hungary Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül. Tudomásul veszed és elfogadod, hogy minden, a honlapon közzétett tartalom, ellenkező kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt áll, és az az AGROw STORE Hungary Kft. engedélye nélkül az itt leírt feltételektől vagy az adott oldalon található szövegben rögzítettektől eltérően nem használható fel.

A www.agrowstore.hu honlap tartalmaz védjegyekre, szabadalmakra, más vagyoni értékű jogokra vonatkozó információkat. A társaság és egyéb harmadik személyek nem engedményezik és nem ruházzák át Rád az ily módon feltüntetésre került védjegyekben, szabadalmakban,vagyoni értékű jogokban, és egyéb szellemi tulajdonjogokban foglalt személyhez fűződő és vagyoni érdekeiket és jogosítványaikat.

Honlapot látogatóktól származó hozzászólások, visszajelzések kezelése

Ezennel tudomásul veszed és elfogadod, hogy minden az AGROw STORE Hungary Kft.webáruházába küldött közlést vagy anyagot, – ideértve bármilyen adatot,kérdést, megjegyzést, javaslatot, – cégünk nem bizalmas és vagyoni értékkel nem bíró információként kezel. Az AGROw STORE Hungary Kft. tulajdonába kerül minden, amit elküldesz, azt társaságunk bármely célra felhasználhatja – így többek között, feltárhatja, és közzéteheti.

Az AGROwSTORE Hungary Kft. szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, elvet, elképzelést, eljárást, illetve technikát, amely az általad bármely célból a hozzánk küldött közlésben megtalálható, ideértve, de nem kizárólag, az ilyen információk felhasználásával végzett termék-fejlesztést, gyártást és marketing tevékenységet.

Az általad az AGROw STORE Hungary Kft. részére elküldött információkat nem őrizzük meg, válaszadási kötelezettséget nem vállalunk.

A webáruház honlapjaira mutató linkek, keretezés

Kizárólag a fő oldalra mutató linkek engedélyezettek. Az AGROw STORE Hungary Kft. előzetesírásbeli hozzájárulása nélkül mélyebb linkek nem alkalmazhatóak.

Tilos a webáruház oldalainak keretezése, úgynevezett frame-be helyezése. Úgyszintén tilos linkek az oldalak bármely részének, bármely módon nem a társasághoz tartozó felek oldalain történő bennfoglalás.


Rólunk

RólunkKapcsolatGY.I.K.

Vásárlási információk

A vásárlás meneteFizetési lehetőségekÁltalános Szerződési FeltételekAdatkezelési Szabályzat

Elérhetőségünk

AGROw STORE Grow Shop
1033 Budapest Bogdáni út 1-3.
+36 (30) 558 2007
info@agrowstore.hu
Facebook.com/agrowstore
AGROw STORE Hungary Kft.

● Információk
● Márkák
● Belépés
● Regisztráció
● Hírlevél
Kategóriák
Augusztusi AKCIÓ
ÖKO-GAZDÁLKODÁS
Öntözőrendszerek
Öntözésszabályzók
Vízszűrők
Vízpumpák
Csövek
Öntöző rendszerek
Palántanevelés
Palánta közegek
Propagátor kiegészítők
Propagátorok
Szabályzó és Mérő berendezések
CO2
Hőmérséklet, páratartalom
pH, EC
Ventilátor szabályzók
Világítás szabályzók
OCL - Lighting
Bluelab
GrowControl
Tápszer adagoló rendszer
Öntözés szabályozás
SMS RIASZTÓ
SMSCOM
CLI-MATE RENDSZEREK
GSE Szabályzók
TOPCLIMATE klímaszabályzók
OPTICLIMATE RENDSZEREK
DimLux rendszerek
Szagmentesítés
Tápszerek és adalékanyagok
Advanced Hydroponics of Holland
Atami
BioBizz
BioNova
BioTabs
Canna
06070000TAP_AD-DPRO
EM Technology
General Hydroponics Europe
Growth Technology
Guano Kalong
Hesi
House & Garden
06140000TAP_AD-KWIZD
Metrop
Plagron
Organic Systems
Super thrive
Aptus
Advanced Nutrients
Humus
Innovating Plant Products
Biocom
Geni
Adagolási táblázatok
Termesztő közegek
Föld
Hydro
Kókuszrost
Kőzetgyapot
Tőzeg
RootIt
Világítástechnika
LED világítás
Sylvania LED LINEAR
Lumatek LED
Izzók és fénycsövek
Reflektorok
Lámpaszettek
250W szettek
400W szettek
600W szettek
1000W szettek
CFL szettek
Trafók
Kiegészítők
OCL-Lighting
Légtechnika
Pollenhálók
Szénszűrők
Ventilátor
Prima Klima
Csövek
Hangtompító
Idomok
Növénysátor
Cultibox
Fóliák
Grow Box szettek
400W szettek
600W szettek
1000W szettek
CFL szettek
LED szettek
Szárító szettek
Mammoth Growbox
Secret Jardin
HomeBox
OCR
Növénysátor kiegészítők
Hidrokultúrás rendszerek
Aero
Kiegészítők
Top Feed Drip - Csepegtető
Légpumpák
Kertészeti kellékek
FELCO termékek
OLEO-MAC termékek
OLEO-MAC láncfűrészek
OLEO-MAC fűnyírók
OLEO-MAC traktorok
OLEO-MAC ág- és bozótvágók
OLEO-MAC szivattyúk
OLEO-MAC permetezők
OLEO-MAC kapálógépek
OLEO-MAC magasnyomású mosók
OLEO-MAC földfúrók
OLEO-MAC lombfúvók
Opinel termékek
Victorinox termékek
Növényvédelem
Cserepek edények tálcák
Klíma berendezések, hűtés-fűtés
Gree klíma
Használt Cuccok
Egyéb
Az AGROw STORE webáruház a működéséhez sütiket (cookie-kat) használ. Az oldal további böngészésével hozzájárulok a sütik használatához.
A lap tetejére
X
A termékkel kapcsolatos egyéb tájékoztatás üzletünkben.
1033 Budapest Bogdáni út 1.